Kraków, dnia 08.05.2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514  Kraków
tel.  (012) 410-59-65
Sygn.akt  KM 1312/13
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.06.2017 r. o godz. 12.30 w sali B-119 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

prawa własności nieruchomości gruntowej – działki ew. 231/8 o pow. 0,1333 ha położonej w miejscowości Poskwitów, gm. Iwanowice zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Powyższa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00027098/5.


stanowiącej własność dłużnika:

Szklarska Beata

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             534.732,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      401.049,00  zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 53.473,20 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na rachunek bankowy komornika nr: 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 Alior Bank S.A., w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 21.06.2017 r. o godz. 13.00 Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu 3 dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w VI Wydziale Cywilnym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.