Kraków, dnia 02.08.2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514  Kraków
tel.  (012) 410-59-65
Sygn.akt  KM 1035/11
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.10.2017 r. o godz. 14.15 w sali B-103 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 56/38 położonej w miejscowości Narama, gm. Iwanowice. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie numer: KR1S/00028351/4,stanowiącej własność dłużnika:

Szelest Dariusz

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:               230.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:          173.025,00  zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23.070,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na rachunek bankowy komornika nr: 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 Alior Bank S.A., w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 20.09.2017 r. o godz. 12.00. Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu miesiąca poprzedzającego termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w VI Wydziale Cywilnym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.