Kraków, dnia 30.10.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt KM 106/15
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.12.2018 roku o godz. 13.30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala B 104 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego nr LU-2 położonego przy ul. Mikołajskiej 11 w Krakowie. Lokal o powierzchni 277,50 m2 usytuowany na trzech kondygnacjach: parter oraz piwnice (-1 oraz -2). Na parterze znajduje się: hol; loża, bar, zaplecze, WC i przedpokój. Na poziomie -0,5 znajduje się WC. Na poziomie -1 wydzielono: hol, bar (z osobnym pomieszczeniem z jacuzzi i prysznicem), izbę (podczas oględzin podzieloną płytami na trzy loże). Na poziomie -2 znajduje się: bar, dwie sale, schowek, przedpokój  i toaleta. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta o numerze: KR1P/00376325/5, którą prowadzi IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza.

 

należącej do dłużnika:

Centrum Techniczne ATELIER Sp.z o.o. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:            2.903.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:        2.177.250,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  290.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr: 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób, aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 20.11.2018 r. o godz. 10:00, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu trzech dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w I Wydziale Cywilnym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.