Kraków, dnia 10.10.2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Kraków, dnia 10.10.2018
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. (012) 410-59-65
Sygn.akt KM 477/15, KM 737/15, KM 50/16, KM 67/16, KM 153/16, KM 384/16, KM 459/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  11.12.2018 roku o godz. 14:30 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala K-123 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Do Słońca 15 w miejscowości Kozierów, gm. Michałowice składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 19/4 (pow. 0,0314 ha)  i 18/6 (pow. 0,1085 ha) zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (o pow. 239,63 m2) z częścią usługową (z zapleczem niezbędnym do prowadzenia działalności cateringowej). Część mieszkalna na poziomie parteru składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym, kuchnią i holem, sypialnią wraz z łazienką i WC. Na poddaszu wydzielono trzy sypialnie oraz pomieszczenia higieniczno – samitarne i garderobę. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze: KR1S/00025195/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

 

należącej do dłużnika:


Kulisa Katarzyna


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:         788.970,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:    525.980,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 78.897,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób, aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 26.11.2018 r. o godz. 12:00, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu 3 dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w VI Wydziale Cywilnym przy ulicy Przy Rondzie 7.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.