Kraków, dnia 10.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt KM 422/17, KM 175/18, KM 235/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.04.2019 roku o godz. 14:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala K-112 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

lokalu mieszkalnego o numerze 99 położonego w budynku przy ul. Ostatniej 2 F w Krakowie, składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 63,40 m.kw. Mieszkanie z balkonem. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00356976/7.


należącego do dłużnika:


Kulas Bożena


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 380.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 285.300,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania, tj. 38.040,00 zł. najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 Alior Bank S.A., w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w dniu 27.03.2019 r. o godz. 12:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 05.04.2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00. Po tym czasie akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać przed licytacją w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.