Kraków, dnia 08.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Km 106/15
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 106/15

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.06.2019 roku o godz. 13.40 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala B-104 odbędzie się:


D R U G A     L I C Y T A C J A


nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego nr LU-2 położonego przy ul. Mikołajskiej 11 w Krakowie. Lokal o powierzchni 277,50 m2 usytuowany na trzech kondygnacjach: parter oraz piwnice (-1 oraz -2). Na parterze znajduje się: hol; loża, bar, zaplecze, WC i przedpokój. Na poziomie -0,5 znajduje się WC. Na poziomie -1 wydzielono: hol, bar (z osobnym pomieszczeniem z jacuzzi i prysznicem), izbę (podczas oględzin podzieloną płytami na trzy loże). Na poziomie -2 znajduje się: bar, dwie sale, schowek, przedpokój  i toaleta. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta o numerze: KR1P/00376325/5, którą prowadzi IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza.


należącej do dłużnika:

Centrum Techniczne ATELIER Sp.z o.o.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          2.903.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:        1.935.333,33 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  290.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 30.05.2019 r. o godz. 12:00, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu trzech dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w I Wydziale Cywilnym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.