Kraków, dnia 01.07.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514  Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt  Km 343/17, KM 171/18, KM 84/19, KM 135/19,
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 343/17


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala K-112 odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości lokalowej nr 21 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 2D wraz z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 19 na parkingu. Lokal składa się z przedpokoju oraz 4 pokoi, kuchni, 2 holi, 2 łazienek i pralni. Powierzchnia lokalu wynosi 124,11 m2. Ponadto w mieszkaniu jest przestronny taras, częściowo przeszklony. Wejście do pomieszczeń z centralnie umieszczonego przedpokoju. Mieszkanie o charakterze apartamentu zlokalizowane na ostatniej kondygnacji – widokowe i przestronne. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr M.21 o pow. 3,85 m2. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej właścicielowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 19 na parkingu. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych nr KR1P/00392898/0.


należącej do dłużnika:

Wilkoński Piotr Tadeusz


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             1.101.908,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:          826.431,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 110.190,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w Alior Bank w taki sposób, aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.


Nieruchomość tę można oglądać w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 7 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy kancelarii 8:00 – 15:00. Po tym czasie akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać przed licytacją w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.