Kraków, dnia 09.07.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Km 688/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 688/16


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.08.2019 roku o godz. 10:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala B-119 odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krakowskiej 2 w miejscowości Skała, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1790/11 o pow. 194 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, a także budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, jednorodzinny o powierzchni 149,42 m2 składa się z kondygnacji: parteru, I piętra i poddasza. Obiekt o prostym kształcie, pokryty dachem dwuspadowym o drewnianej konstrukcji ze strychem. Na parterze znajdują się: pomieszczenie mieszczące sklep, pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz, natomiast na piętrze znajdują się trzy pokoje z kuchnią i łazienką. Posadowiony na działce budynek gospodarczy (o pow. 25,02 m2) przylega do budynku mieszkalnego. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza pod nr: KR2P/00001082/7.


należącej do dłużników:

Świerczek Edward
Świerczek Wiesława


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:               367.143,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:           275.357,25 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 36.714,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.


Nieruchomość tę można oglądać dnia 06.08.2019 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 16.08.2019 r.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.