Kraków, dnia 22.07.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt KM 515/10, KMP 3/13, KM 79/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.09.2019 roku o godz. 11:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Miechowie, przy pl. Kościuszki 3a w Miechowie, sala 21 odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Polanowice, gm. Słomniki, składającej się z działki numer 243/3 o powierzchni 0,1960 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym (pow. 169,38 m2) w zabudowie wolnostojącej o numerze porządkowym 1A. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach o numerze: KR1S/00019780/4.


należącej do dłużnika:


Grondal Marcin


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 503.736,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 335.824,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 50.373,60 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce,  na rachunek bankowy komornika nr: 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w Alior Bank lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać dnia 28.08.2019 r. o godz. 10.00, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu 3 dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Miechowie I Wydziale Cywilnym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.