Kraków, dnia 2019-08-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514  Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt  Km 609/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 609/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia mający kancelarię w Krakowie przy al. Beliny-Prażmowskiego 25/3 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


10 października 2019 roku, o godz. 12:00


przy ul. Krowoderska 59 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

Cena wywołania

1.

Maszyna do szycia Juki, DDL-8500, oznaczenie silnika: SEMACO, AMP 1.1, VOLT 380, RPM 2800, WATT 370

1 szt.

1.300,00 zł

975,00 zł

2.

Maszyna do szycia Juki, oznaczenie silnika: SUCHENG, model AOL12H, VOLT 380, AMP 1.2, RPM 2850

1 szt.

1.300,00 zł

975,00 zł

3.

Maszyna do szycia overlock Juki, MO-3616

1 szt.

1.900,00 zł

1.425,00 zł


Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomość będąca przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych
w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Komornik zastrzega, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyny.

z up. komornika asesor

Dawid Dachnowski

z up. komornika asesor

Magdalena Wachacka-Adamczyk

Komornik Sądowy

Marcin Różycki


Pouczenie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na powyższą czynność przysługuje skarga, którą wnosi się do Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za pośrednictwem komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 k.p.c.). Skargę można wnieść na formularzu urzędowym (art. 767 § 31 k.p.c.).