Kraków, dnia 2020-01-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Km 460/18, Km 461/18, GKm 33/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 460/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia mający kancelarię w Krakowie przy al. Beliny-Prażmowskiego 25/3 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

18 lutego 2020 r., o godz. 10:00


w Iwanowicach Dworskich 23 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

Cena wywołania

1.

Zabudowa ciężarowa, wywrotka 3 – stronna (6 x 2,5 x 1,2 m)

1 szt.

8.000,00 zł

6.000,00 zł


Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Komornik zastrzega, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Marcin Różycki


Pouczenie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na powyższą czynność przysługuje skarga, którą wnosi się do Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za pośrednictwem komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 k.p.c.). Skargę można wnieść na formularzu urzędowym (art. 767 § 31 k.p.c.).