Kraków, dnia 05.11.2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Kmp 11/17
 

O B W I E S Z C Z E N I E

o licytacji nieruchomości w trybie egzekucji uproszczonej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 § 1 k.p.c. w związku z art. 953 k.p.c. oraz art. 983 k.p.c., że w dniu 01.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej nr VIII w Krakowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Marcina Różyckiego, przy al. Beliny – Prażmowskiego 25/3 w Krakowie odbędzie się:


D R U G A     L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice, składającej się z działek ewidencyjnych:

– nr 65/1 o pow. 0,2998 ha – częściowo teren rolniczy oznaczony symbolem R, częściowo tereny zieleni nieurządzonej oznaczonej symbolem ZR, oraz
– nr 65/2 o pow. 0,4581 ha – częściowo teren tras komunikacyjnych oznaczonych symbolem KDD, częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem F.2MN.01, częściowo tereny zieleni nieurządzonej oznaczonej symbolem ZR.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą numer: KR1S/00003111/9.


stanowiącej własność dłużnika:


Bubka Tomasz


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:           399.300,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę:     199.650,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 39.930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 24.11.2021 r. o godz. 10:00 (w oględzinach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, w maskach ochronnych i za okazaniem dowodu osobistego). Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00.


Ponadto informuję, że w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego na licytację zostaną wpuszczeni tylko strony, kurator, licytanci z udokumentowanym uiszczeniem wadium oraz pełnomocnicy.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy

Marcin Różycki

Operat szacunkowy