Kraków, dnia 2021-11-30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Km 2952/12

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 12 styczania 2022 r. o godz. 14:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, sala B-119 odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


lokalu niemieszkalnego nr LU P2 położonego przy ul. Oskara Kolberga 8 w Krakowie. Jedno pomieszczenie o regularnym kształcie o łącznej powierzchni 19,63 m.kw. Lokal znajduje sie na 0 kondygnacji (piwnica). Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00378733/2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze: KR1P/00002384/4, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wielkości 15/1000 części.


należący do dłużnika:
Tomasz Chałupczak
repr. przez kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu
radcę prawnego Jacka Skalskiego


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             66.084,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      49.563,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 6.608,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tę można oglądać dniu 3 stycznia 2022 r., godz. 12:00 (w oględzinach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, w maskach ochronnych i za okazaniem dowodu osobistego), zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu trzech dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w VI Wydziale Cywilnym.


Ponadto informuję, że w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego prawdopodobnie do Sądu na licytację zostaną wpuszczeni tylko komornik, strony, kurator, licytanci z udokumentowanym uiszczeniem wadium oraz pełnomocnicy.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Operat szacunkowy