Kraków, dnia 27.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki
Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków
tel. 12 410-59-65
Sygn.akt Km 171/18


O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji nieruchomości w trybie egzekucji uproszczonej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 § 1 k.p.c. w związku z art. 954 k.p.c., że w dniu 21.06.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej nr VIII w Krakowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Marcina Różyckiego, przy al. Beliny – Prażmowskiego 25/3 w Krakowie odbędzie się:


P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A


450/100000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 917/2, położonej w miejscowości Kraków dzielnica Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o numerze: KR1P/00215775/8


oddanego w użytkowanie wieczyste: Piotrowi Wilkońskiemu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             2.881,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      2.160,75 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 288,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 14.06.2022 r. Akta postępowania egzekucyjnego są dostępne w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00.


Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.